HOME POSTMENBALM ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU TAXATIE VERKOOP VERHUUR TANKSTATION

POSTMENBALM adviesbureau verkoop taxatie verhuur tankstation
 

ONAFHANKELIJK ADVIESBUREAU TANKSTATIONS

POST­MEN­BALM BV is een on­af­han­ke­lijk ad­vies­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in de tank­sta­ti­on­bran­che. Ons klan­ten­be­stand be­staat pri­mair uit tank­sta­ti­on­on­der­ne­mers. Wij tre­den te­vens op voor ge­meen­ten in Ne­der­land.
 
Het bu­reau is op­ge­richt in 2001 door Mar­tin Post en Ma­de­lon Balm. Wij heb­ben sa­men in­mid­dels 35 jaar er­va­ring in de­ze bran­che, waar­van 15 jaar bij een gro­te olie­maat­schap­pij. Door on­ze ken­nis en er­va­ring zijn wij uit­ge­groeid tot een toon­aan­ge­vend bu­reau en wor­den door par­tij­en ge­zien als ‘de spe­ci­a­list’ in de markt.
 

On­ze op­dracht­ge­vers heb­ben bij­na al­tijd te ma­ken met pro­fes­si­o­ne­le par­tij­en in de markt waar­door er spra­ke is van een ken­nis­ach­ter­stand. Wij kun­nen als spe­ci­a­list in de­ze markt de­ze ken­nis­ach­ter­stand weg­ne­men.
 

Het komt vaak voor dat u als op­dracht­ge­ver een be­lang­rij­ke keu­ze moe­t ma­ken ten aan­zien van de toe­komst van uw tank­sta­ti­on. Wij hel­pen u bij het ma­ken van de juis­te keu­ze door aan te ge­ven wat het ver­koop­punt op­le­vert bij ver­koop, wat de potentiële huur­op­brengst zal zijn bij ver­huur tankstation aan een der­de en wat de mo­ge­lijk­he­den zijn bij voort­zet­ting van de hui­di­ge ex­ploi­ta­tie. Na­dat u een keu­ze heeft ge­maakt kun­nen wij het he­le ver­volg­tra­ject voor u op­pak­ken tot en met de ge­te­ken­de over­een­komst.

 
Als geen an­der zijn wij in staat om het op­ti­ma­le re­sul­taat voor u te be­rei­ken!

TELEFOON 020-6188024
E-MAIL MARTIN@POSTMENBALM.NL