DESKUNDIGE – JURIDISCHE PROCEDURES SCHADEBEREKENING TANKSTATIONS

POSTMENBALM logo

DES­KUN­DI­GE

Post­men­Balm wordt re­gel­ma­tig in­ge­scha­keld als des­kun­di­ge in ju­ri­di­sche pro­ce­du­res. Daar­naast wordt on­ze ex­per­ti­se vaak in­ge­roe­pen voor scha­de­be­re­ke­nin­gen.
 
DES­KUN­DI­GEN­RAP­PORT Op ver­zoek van een recht­bank of een ad­vo­caat wordt Post­men­Balm ge­vraagd haar opi­nie te ge­ven in een lo­pen­de rechts­zaak.
 
HUUR­PRIJS AD­VIES­RAP­PORT In dit ge­val ge­ven wij een ad­vies in­za­ke de huur­prijs, mee­st­al in op­dracht van een recht­bank (ex ar­ti­kel 7:304 BW).
 
SCHA­DE­CAL­CU­LA­TIE Bij ver­plaat­sing van een tank­sta­ti­on, een in­fra­struc­tu­re­le wij­zi­ging of de beëin­di­ging van LPG-ver­koop kan Post­men­Balm een des­kun­di­gen­rap­port op­stel­len om de uit­ein­de­lij­ke scha­de te be­pa­len.