TAXATIE tankstation POSTMENBALM BV

POSTMENBALM logo

TAXA­TIE

Voor een goe­de taxa­tie van een tank­sta­ti­on is ge­de­gen ken­nis van de brand­stof­markt ver­eist. Post­men­Balm kan put­ten uit ja­ren­lan­ge er­va­ring op dit ge­bied en kan de na­vol­gen­de taxa­ties voor haar klan­ten ver­zor­gen:
 
WAAR­DE­RING TANK­STA­TI­ON Wij be­pa­len de huur- of ver­koop­waar­de van uw tank­sta­ti­on. Wij han­te­ren hier­voor de­zelf­de re­ken­mo­del­len als de gro­te olie­maat­schap­pij­en. In com­bi­na­tie met on­ze er­va­ring bij ver­koop en ver­huur zijn wij in staat om ac­tu­e­le waar­de­rin­gen te ver­zor­gen.
 
OF­FI­CIËLE TAXA­TIE TANK­STA­TI­ON Bij een of­fi­ciële taxa­tie (b.v. voor de be­las­ting­dienst of fi­nan­cie­ring bij de bank) is het vaak wen­se­lijk dat de­ze door een NVM-ma­ke­laar wordt ver­zorgd. Voor de­ze ge­val­len wer­ken wij sa­men met Drs J.E.A. Fol­kers van Pro­per­ty Va­lue Con­sul­tants.
 
GROND­WAAR­DE TAXA­TIE Hier­bij be­pa­len wij de grond­waar­de van een lo­ca­tie waar een tank­sta­ti­on wordt ge­ves­tigd. Grond­waar­de taxa­ties wor­den veel­al voor ge­meen­ten uit­ge­voerd.
 
VEILING RIJKSWEGTANKSTATIONS Jaarlijks vindt er in september een veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen plaats. Hiervoor geldt een door de overheid vastgestelde PROCEDURE. PostmenBalm heeft hiermee ruime ervaring en kan u adviseren over de hoogte van de bieding.