VERKOOP EN VEHUUR TANKSTATION

VERKOOP VERHUUR TANKSTATION

VER­HUUR TANKSTATION EN VER­KOOP

Er kan zich een mo­ment voor­doen waar­op u be­sluit uw tank­sta­ti­on te ver­ko­pen of te verhuren. Post­men­Balm is de spe­ci­a­list op dit ter­rein en be­ge­leidt u van het be­gin tot het ein­de in dit tra­ject!
 
TAXA­TIE TANK­STA­TI­ON Wij star­ten al­tijd met een taxa­tie van uw tank­sta­ti­on, waar­in we aan­ge­ven wat de po­ten­tiële huur­op­brengst is bij ver­huur, en de po­ten­tiële ver­koop­waar­de bij ver­koop.
 
PO­TEN­TIËLE GE­GA­DIG­DEN ZOE­KEN In over­leg met on­ze op­dracht­ge­ver be­na­de­ren wij par­tij­en van wie wij uit er­va­ring we­ten dat zij geïnte­res­seerd zijn in het tankstation.
 
ON­DER­HAN­DE­LIN­GEN Na­dat de bie­din­gen zijn ont­van­gen, star­ten wij de on­der­han­de­lin­gen in nauw over­leg met on­ze op­dracht­ge­ver.
 
IN­TEN­TIE­OVER­EEN­KOMST Met de par­tij waar­aan on­ze op­dracht­ge­ver uit­ein­de­lijk wenst te ver­ko­pen of te ver­hu­ren, slui­ten wij een in­ten­tie­over­een­komst waar­in al­le essentiële pun­ten ver­werkt zijn.
 
HUUR/VER­KOOP OVER­EEN­KOMST De in­ten­tie­over­een­komst mondt uit­ein­de­lijk uit in de de­fi­ni­tie­ve huur/ver­koop over­een­komst. De­ze la­ten wij al­tijd ju­ri­disch toet­sen.
 
VER­KOOP NETWERK De afgelopen jaren heeft PostmenBalm ervaring opgedaan bij de aan- en verkoop van complete netwerken van tankstations. Voorbeelden hiervan zijn: de aankoop door Vissers Olie van de Esso tankstations in Zuid-West Nederland en de verkoop van Auto Maas tankstations aan Lukoil.