OVERHEID waardebepaling tankstation

POSTMENBALM logo

OVERHEID

Vrij­wel ie­de­re ge­meen­te in Ne­der­land heeft te ma­ken met tank­sta­ti­ons bin­nen haar gren­zen. Tank­sta­ti­ons zijn las­tig te waar­de­ren. Ener­zijds door com­plexe re­gel­ge­ving voor mi­li­eu en vei­lig­heid, an­der­zijds door de ver­schei­den­heid in ex­ploi­ta­tie­vor­men en de ho­ge, spe­ci­fie­ke in­ves­te­rin­gen. Veel tank­sta­ti­ons zijn ei­gen­dom van de olie­maat­schap­pij­en of an­de­re pro­fes­si­o­ne­le par­tij­en, waar­door een ge­meen­te al snel met een ach­ter­stand in ken­nis wordt ge­con­fron­teerd. Post­men­Balm kan de­ze ken­nis ach­ter­stand weg­ne­men.
 
ONDERZOEK NIEUWE LOCATIE Desgewenst kunnen wij onderzoeken of een beoogde locatie geschikt is voor de vestiging van een tankstation. Daar­naast is het mo­ge­lijk om voor de ge­meen­te te on­der­zoe­ken of de markt in even­wicht is, kort­om is er wel plaats voor een nieu­we lo­ca­tie.
 
UIT­GIF­TE NIEU­WE LO­CA­TIE Wij kun­nen een ko­per of pach­ter vin­den mid­dels ons ei­gen net­werk in de tank­sta­ti­on­bran­che, of in­dien ge­wenst kun­nen wij de op­brengst op­ti­ma­li­se­ren mid­dels een open­ba­re vei­ling­pro­ce­du­re.
 
RE­LO­CA­TIE TANK­STA­TI­ON Ver­plaat­sen naar een nieu­we lo­ca­tie is voor een ge­meen­te vaak goed­ko­per dan een scha­de­ver­goe­ding. Het is dan van be­lang dat de waar­de van bei­de lo­ca­ties zich op de juis­te ma­nier tot el­kaar ver­hou­den.
 
SCHA­DE­CAL­CU­LA­TIE In­dien een tank­sta­ti­on een be­oog­de ont­wik­ke­ling in de weg staat en de­ze uit­ein­de­lijk moet ver­dwij­nen, dan is een be­trouw­ba­re scha­de­cal­cu­la­tie ge­wenst.